Nếu mọi người muốn thanh toán cho tôi về 'Hàng hóa và Dịch vụ' (Goods and Services) bằng Paypal.
Họ cần thanh toán
ho tôi để nhận được .
Calculation:
Payment:
Paypal Fee: X + =
Total received: